Bygga om och renovera

För att undvika skador såsom vattenskada, brand, m.m. gäller följande regler när du skall reparera, underhålla eller bygga om i din lägenhet. Självriskerna är höga och försäkringsbolagen är stränga med att betala ut ersättning för skador som uppstått genom att arbeten inte utförts på ett fackmannamässigt sätt av godkända entreprenörer.

Regler för reparation, underhåll och ombyggnad

VIKTIGT! Om bostadrättsinnehavaren åsidosätter nedanstående regler genom att exempelvis låta utföra arbeten i strid med branschregler har föreningen rätt att begära att bostadsrättshavaren återställer, alternativt åtgärdar bristen. Ytterst äger föreningen åtgärda bristen på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa vilka regler som gäller inom respektive område.

ANLITAR DU HANTVERKARE? Om du ämnar anlita hantverkare för att utföra arbeten i lägenheten som rör planlösning, el, rör, våtrum behöver entreprenören/hantverkaren, eller ni som medlemmar, på förhand uppvisa bevis på tillräckligt försäkringsskydd.
OBS! Glöm inte att kolla trivselreglerna för vilka tider som gäller för ex. borrning.

Tänk också på att inga sopor/avfall från renoveringen får slängas i föreningens soprum. Entreprenören som utför arbetet är ansvarig att slänga detta vid närmaste sopstation.

Efter en renovering som berör kök och/eller toalett- och badrum och/eller förändrad planlösning ska, på bostadsrättsinnehavarens bekostnad, ventilationen kontrolleras av föreningens tekniske förvaltare/ventilationsentreprenör. Kontakta föreningens tekniska förvaltare för att beställa kontrollen. Efter kontrollen ska intyg om att ventilationen har kontrollerats tillställas föreningens styrelse.

Målning och tapetsering, nya golv, utom i våtutrymmen, får göras utan tillstånd från föreningen.

Det är INTE tillåtet att borra, spika eller montera någonting i husens fasader. Inga utelampor, infravärmare, spaljéer, klädhängare eller dylikt får monteras i fasaderna eller balkongerna.

Anledningen är att våra enstegstätade fasader är extremt känsliga för fukt. Om fukt tränger in i fasaderna riskerar dessa att mögla inifrån. Det riskerar i sin tur att medföra renoveringskostnader för många miljoner, en kostnad som du kan bli direkt ansvarig för.

Önskar du glasa in balkongen krävs ett bygglov samt att du använder samma leverantör och samma utseende som nuvarande inglasningar – Lumon

För byggnationer eller ändringar på uteplatser och/eller balkonger krävs ibland speciella tillstånd. Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar arbetet för att få godkännande. Annars finns stor risk att ni riskerar att behöva återställa till ursprungsskick.

Vid ändring av bostadens planlösning, uppsättning av nya väggar eller nedtagning, rivning av befintliga väggar, skall innan start ritningar presenteras för föreningens styrelse för godkännande.

Bostadsrättsinnehavaren skall efter att arbetena färdigställts utföra och bekosta mätning av luftflöden så att ventilationen uppfyller ställda krav på bostadsutrymmen. Protokoll över mätningarna skall redovisas föreningen.

Ingrepp i bärande konstruktioner får under inga omständigheter utföras.

Får endast utföras efter godkännande av styrelsen. Endast godkänd entreprenör får anlitas med certifikat för våtrum. Detta gäller även byte av ytskikt som kakel m.m. Namn på entreprenör skall meddelas föreningen innan arbetets start. Efter arbetets färdigställande skall intyg på fackmannamässigt utförande lämnas till styrelsen.

Rörinstallationer får endast utföras efter godkännande från föreningen. Endast godkänd, och behörig entreprenör får anlitas. VVS-arbeten skall utföras enligt SÄKER VATTEN enligt Branschregler 2016:1. Namn på entreprenör skall meddelas styrelsen innan arbetets start. Intyg och nya ritningar skall överlämnas till styrelsen.

Elarbeten skall utföras enligt de regler och bestämmelser som utfärdats av Elsäkerhetsverket. Endast godkänd, och behörig entreprenör får anlitas. Namn på entreprenör skall meddelas styrelsen innan arbetets start. Intyg och nya ritningar skall överlämnas till styrelsen.

Installation av golvvärme måste godkännas av föreningen.