Revisor

Minst en och högst två revisorer och en suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Det åligger revisor att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning samt att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

Vår revisor

Vi väljer att anlita revisorn från en extern part för att få en så objektiv bedömning som möjligt.

Vi anlitar idag BoRevision och revisorn Erik Davidsson.